carina3.jpg

Informasjon

 

I Behandlingsområder

Jeg jobber med voksne, og utfordringer relatert til stress, selvfølelse og angst. I tillegg gir jeg veiledning til både nye og erfarne i lederrollen, med en særlig interesse for å jobbe med ledelsesplattform som ny i lederrollen. Tilbakevendende temaer er å avdekke styrker, personlige egenskaper og verdier som viser vei både i terapi, selvledelse og i rollen som leder for andre.

 


I Praktisk informasjon

Individuelle samtaler kr. 1400 / 45 minutter

Dersom du blir forhindret, skal avbestilling skje senest fem virkedager før avtalt tid, i henhold til Norsk Psykologforening sine retningslinjer.

Samtaler kan også gjennomføres over telefon.

Jeg tilpasser behandlingen etter hvilke utfordringer, behov og ønsker du har fremfor å følge en enkelt skole eller fagretning. Dette med den hensikt å bruke teknikker og tilnærminger som viser effekt på ulike psykiske lidelser.


I Kognitiv terapi

I kognitiv adferdsterapi fokuseres det på klientens problemer her og nå. Dette er også en av årsakene til at terapiformen anbefales i nasjonal og internasjonal psykoterapeutisk behandling for de fleste psykiske lidelser. 

Kognitiv adferdsterapi har siden 1960-tallet vært en meget populær terapiform da den er veldokumentert og overlegen i behandlingseffekt sammenlignet med mange andre terapiformer. Hovedformålet er først og fremst å endre tanker som ikke er hensiktsmessige og dermed også følelser og adferd som hemmer klientens livsutfoldelse. 

Et menneskes opplevelse av seg selv og verden er alltid påvirket av den enkeltes tanker, følelser, adferd og fysiske reaksjoner. I en gitt situasjon vil vår opplevelse påvirkes av disse fire komponentene. Når vi opplever noe som truende (tanke), vil vi reagere med frykt (følelse), hjertet vi slå raskere (fysisk signal), og vi vil forsøke å beskytte oss ved eksempelvis å flykte fra situasjonen (adferd). Tidligere erfaringer og sinnstemning vil gjøre vår oppfatning av virkeligheten selektiv; vi vil utvelge deler av virkeligheten som vi tillegger en særlig betydning eller mening. Ved de fleste psykiske lidelser foreligger det en konstruksjon av virkeligheten som er feilaktig - som skaper ufordelaktige reaksjonsmønstre og vanskelige følelser. 

I kognitiv adferdsterapi samarbeider klient og terapeut om å identifisere dysfunksjonelle tanker, forestillinger og adferdsmønstre som er med på å opprettholde spesifikke problemer. Psykologen hjelper klienten med å utvikle forklaringsmodeller som fungerer som en felles forståelsesramme hvor problemet kan betraktes ut i fra. Dermed kan tanker, følelser, fysiske reaksjoner og adferd i kritiske situasjoner identifiseres, noe som danner utgangspunkt for en behandlingsplan. Målet er å endre klientens vurdering av vanskelige situasjoner og styrke vurderingen av seg selv og egen mulighet til å håndtere situasjonene.

Forskjellige psykiske lidelser er assosiert med spesifikke dysfunksjonelle tanker og forestillinger og dermed anvendes forskjellige terapeutiske teknikker helt bevisst. For å sikre en best mulig behandling er det viktig å identifisere problemet grundig innen selve behandlingen kan iverksettes. Kognitiv adferdsterapi handler om en fremadrettet og løsningsfokusert tilnærming - med fokus på de aktuelle problemstillinger. I begynnelsen av hver samtale settes en dagsorden hvor psykolog og klient sammen lager en liste over de punkter som skal snakkes om. På denne måten er det hele forutsigbart og strukturert. Målet er at klienten skal bli sin egen kognitive terapeut og dermed kunne hjelpe seg selv i vanskelige situasjoner. 

Terapiforløp er unike både i innhold og lengde, men foregår over en begrenset periode som følge av terapiformens løsningsfokuserte og fremadrettede tilgang. Samtalenes hyppighet kan tilpasses individuelle behov og betingelser men er ofte ukentlige. 

Kognitiv adferdsterapi anbefales som førstevalg ved blant annet følgende psykiske lidelser: angstlidelser, depresjon, OCD, og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).